وفات كريمه اهل بيت فاطمه معصومه (س) بر شيعيان تسليت باد.  

امام رضا (ع) فرمودند: كسى كه حضرت فاطمه معصومه (س) را زيارت كند پاداش او بهشت است